Новое на сайте: игры, обои

Страницы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н.І. ГОРДІЄНКО, О .В.ХАРЛАМОВА, М.Ю.КАРП ЕНКО

АУДИТ, МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЙ

Частка 2

Харків - ХНАМГ- 2007

УДК 657.6.(G75.S) ББК б5Ю53.я 73

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-606 від 06.03.06 р.)

Рецензенти:

д-р екон.наук, професор кафедри логістики Харківського національного економічного університету О.М.Тридід;

д-р екон.наук, професор кафедри бізнесу і контролінгу Харківського національного технічного університету (ХПІ) Пічугіна Т.С.

Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація:

Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 2. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 294 с. (452 с.) Укр.мова. Вивчення аудиту й організації та методики аудиту як самостійних дисциплін у

вищих навчальних закладах призвело до необхідності створення цього навчального

Навчальний посібник складається з двох розділів: аудит і організація та методика ауди­ту. Перший розділ присвячено розкриттю сутності, предмету, меті та принципам аудиту. Висвітлюється поняття аудиторського ризику та способів оцінювання внутрішнього контро-

лю, розкриваються поняття та джерела аудиторських доказів, тестів системи контролю. Ве-

лика увага приділяється документуванню аудиту, написанню аудиторських звітів і висновків. Другий розділ присвячено висвітленню питань, пов'язаних з організацією аудиторської дія­льності в Україні та організацією і методикою аудиту фінансової звітності; необоротних ак­тивів, запасів і витрат діяльності, грошових коштів і дебіторської заборгованості; доходів і фінансових результатів; капіталу і зобов'язань; методиці аудиту в комп'ютерному середови­щі; облікової політики та корпоративних прав.

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази - Міжнародних стандар­тів аудиту (МС А), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як національні стандарти аудиту.

Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш,1У рів­нів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів - практиків і аудиторів.

Відповідає за структурою та змістом вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів що навчаються за спеціальністю „Облік і аудит".

посібника.

УДК 657.6.(G75.S) ББК б5^53.я 73

ISBN 966-695-G72-3 © Гордієнко Н.І., Харламова О.В.

Карпенко М.Ю., ХНАМГ, 2007

Зміст

Розділ 2. Організація і методика аудиту

2.1. Об'єкти аудиторської діяльності 4

2.2. Організація аудиторської фірми 10

2.3. Організація і методика аудиту фінансової звітності 22

2.4. Організація аудиторських послуг 41

2.5. Організація внутрішнього аудиту 48

2.6. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі 55

2.7. Методика аудиту корпоративних прав та облікової політики 70

2.8. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 95

2.9. Методика аудиту запасів та витрат діяльності 115

2.10. Методика аудиту грошових коштів та розрахунків 155

2.11. Методика аудиту доходів і фінансових результатів 178

2.12. Методика аудиту капіталу та зобов'язань 192

2.13. Методика аудиту фінансової звітності 232

2.14. Інформаційне забезпечення аудиту 273

2.15. Проблеми розвитку аудиту в Україні 288

Список літератури 291

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

2.1. Об'єкти аудиторської діяльності

Основні питання

а Методологічне забезпечення аудиту а Об'єкти аудиторської діяльності

Глосарій термінів за темою

Аудиторська діяльність - виключно підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності, в поряд­ку, встановленому законодавством.

Аудиторські послуги - послуги, що надаються у формі аудиторських перевірок (аудиту) і зв'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухга­лтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємниць­кої діяльності фізичних і юридичних осіб.

Операційний аудит (аудит господарської діяльності) - перевірка будь-якої частини процедур і методів діяльності суб' єктів господарювання з ме­тою оцінки продуктивності й ефективності.

Погоджений аудит (аудит на відповідність) - направлений на визна­чення відповідності специфічних процедур і правил, що приписані персоналу керівництвом.

Аудит фінансової звітності - направлений на визначення узгодженос­ті зведеної фінансової звітності із загальноприйнятими бухгалтерськими принципами та на будь-якій іншій основі, притаманній бухгалтерії суб' єкту господарювання.

Методичне забезпечення аудиту

Аудиторська діяльність є особливою формою підприємництва із здійс­нення перевірок стану бухгалтерської звітності, документального оформлен­ня фактів господарської діяльності, фінансових зобов'язань і вимог, прове­дення аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів, надання консуль­таційних послуг у сфері обліку, податкового законодавства та ін. Аудиторсь­ка діяльність визнається підприємництвом, оскільки вона здійснюється за пе­вну винагороду, яка підлягає оподаткуванню.

Аудиторська діяльність - це виключно підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб' єкти підприємницької діяльності, у поряд­ку, встановленому законодавством.

Аудиторська діяльність включає організаційне й методичне забезпечен­ня аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання іншихаудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських переві­рок і зв'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського об­ліку, звітності, оподаткування, та інших видів економіко-правового забезпе­чення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Організаційне забезпечення аудиторської діяльності здійснює Ауди­торська палата України (АПУ).

Методологічне забезпечення аудиту являє собою нормативну базу ау­диту, а саме:

■ Закон України "Про аудиторську діяльність"

■ Національна концептуальна основа забезпечення якості аудиторських послуг в Україні

■ Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні

■ Положення про сертифікацію аудиторів

■ Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту на отри­мання сертифіката серії "А" аудитора України

■ Положення про сертифікацію аудиторів банків, затверджене Поста­новою Правління Національного банку України 09.09.2003 N 388

■ Типова програма підготовки аудиторів банківських установ, затвер­джена рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2004 року №134

■ Положення про постійне удосконалення професійних знань сертифі-кованих аудиторів України.

■ Програми постійного удосконалення професійних знань сертифікова-них аудиторів України

■ Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосіб­но надають аудиторські послуги

■ Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до про­цесуальних дій у якості свідків, експертів або спеціалістів

■ Інструкція про порядок розгляду звернень (заяв, скарг тощо) в Ауди­торську палату України

■ Положення про Комісію АПУ з контролю якості

■ Положення про Дисциплінарну комісію АПУ

■ Положення про Комісію з сертифікації та освіти АПУ

■ Положення про Комісію з стандартів та практики аудиту АПУ

■ Положення про Комісію з питань зв'язків з громадськістю АПУ

■ Положення про регіональні відділення АПУ

■ Положення про Спостережну Раду АПУ

■ Положення про Секретаріат АПУ

Проводять аудит здебільшого після завершення звітного періоду й ві­дображення діяльності підприємства в бухгалтерському обліку й звітності. На практиці таке чітке розмежування аудиторської й бухгалтерської роботи не завжди можливе, особливо при аудиті в невеликих компаніях.

Сфера аудиторської діяльності в сучасній практиці істотно розширилася за рахунок аудиторських послуг. Головна увага приділяється підвищеннюефективності системи управління підприємством, передусім системи внутрі­шнього контролю. Аудиторські фірми почали більше займатися консульта­ційною діяльністю.

Результатом аудиту можуть бути висновки про:

- реальність статей балансу, фінансове становище, достовірність бухга­лтерського обліку, законність і доцільність господарських операцій;

- можливий стан об'єктів у майбутньому;

- прогнозні економічні показники, якісні характеристики організаційної структури управління в системі обліку й контролю, які є результатом дослі­джень або проектних розробок.

Предметом аудиту є методи і прийоми аудиторської перевірки фінан­сової звітності підприємства.

Предмет аудиту і аудиторських послуг (супутніх робіт) як складових ау­диторської діяльності має багато спільного з предметом економічного аналізу і ревізії.

Вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства з приводу ефективності використання ресурсів, зниження собівартості продукції, під­вищення її якості, росту продуктивності праці, прибутку, рентабельності - є предметом аналізу.

Предмет ревізії - це ті ж процеси і явища, оцінені з точки зору законнос­ті й доцільності. Ревізія полягає в документальній перевірці господарських операцій, зіставленні фактичних матеріальних запасів і інших цінностей з показниками бухгалтерського обліку при перевірці операцій.

Разом з тим предмет аналізу, ревізії та аудиторської діяльності має істо­тні відмінності, головна з яких полягає в тому, що аудит виходить за межі аналізу й ревізії. Оподаткування, оцінка майна, ефективність систем управ­ління не є предметом аналізу й ревізії.

Об'єкти аудиторської діяльності

Під об'єктом аудиторської діяльності розуміють взаємозв'язані еко­номічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціо­нування системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно і якісно.

Об'єкти аудиторської діяльності поділяють на такі основні групи:

а) ресурси:

- засоби праці: будівлі, обладнання та ін.;

- предмети праці: сировина, матеріали, напівфабрикати, запчастини, енергоносії; трудові ресурси; фінансові ресурси; нематеріальні активи;

б) господарські процеси:

- економічні процеси впровадження нової техніки, забезпечення робо­чою силою, технології; матеріально-технічне постачання; технічне, енергети­чне й господарське обслуговування; основне й допоміжне виробництво; збут продукції, робіт і послуг; забезпечення фінансовими ресурсами;

в) економічні результати діяльності:

- обсяг виробництва, фондовіддача, продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рентабельність;

г) організаційні форми управління:

- організаційна структура виробництва й апарату управління;

д) методи управління:

- системи стимулювання праці та виробництва, внутрігосподарський го­спрозрахунок;

є) функції управління:

- планування (у тому числі нормування), облік, контроль, економічний аналіз, ціни, регулювання, стимулювання, внутрішній аудит.

Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). За законом проведення аудиту є обов'язковим для:

- підтвердження достовірності й повноти річного балансу та звіт­ності комерційних банків, фондів, бірж, товариств, підприємств, кооперати­вів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми влас­ності й виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винят­ком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету й не займаються підприємницькою діяльністю;

- перевірка фінансового стану засновників комерційних банків, пі­дприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових по­середників;

- емітентів цінних паперів;

- порушення питання про визнання неплатоспроможним або банк­рутом.

За об'єктами в міжнародній практиці розрізняють три типи аудиту: опе­раційний аудитів, погоджений аудит або аудит на відповідність та аудит фі­нансової звітності.

Операційний аудит (аудит господарської діяльності) - це перевірка будь-якої частини процедур і методів діяльності суб'єктів господарювання з метою оцінки продуктивності й ефективності. Результатом такого аудиту є рекомендації з удосконалення операцій.

Погоджений аудит (аудит на відповідність) направлений на визначення відповідності специфічних процедур і правил, які приписані персоналу кері­вництвом.

Аудит фінансової звітності виконується для визначення того, чи узго­джена зведена фінансова звітність із загальноприйнятими бухгалтерськими принципами, а також на будь-якій іншій основі, притаманній бухгалтерії суб' єкта господарювання.

Об'єкти аудиту можуть бути різними за складом і структурою, відно­шенням до різних сфер діяльності, іншими характеристиками. Така широка характеристика об'єктів аудиту вимагає проведення їх класифікації. Об'єкти аудиторської діяльності правомірно розділити на такі групи:

Складність об'єктів. За цією ознакою можна виділити дві групи об'єк­тів.

Складні об'єкти: сукупні ресурси й господарські процеси, цілісні сис­теми управління.

Прості об'єкти: ресурси, господарські процеси, системи управління, які мають по відношенню до першої групи підпорядковане значення.

Складність об'єкта - визначається розмірами підприємства, обсягами виробництва, організаційною структурою виробництва, особливостями про­дукції, що виробляється, та іншим. З позицій аудиту ця ознака має важливе значення, тому що складність об'єкта визначає обсяг, характер і терміни ви­конання робіт, методичні підходи до організації аудиту.

Відношення об'єктів до сфери діяльності. За цією ознакою доцільно виділяти об'єкти за основними функціями, які вони виконують на підприємс­тві:

• виробництво основне, допоміжне, обслуговуюче;

• матеріально-технічне постачання і збут;

• підготовка виробництва:

• управління та ін.

Зв'язок об'єктів з часом. Потрібно виділяти об'єкти, стан яких оціню­ється в:

• минулому часі;

• теперішньому часі,

• майбутньому часі.

У минулому часі оцінюється стан достовірності бухгалтерської звітно­сті, законності й доцільності господарських операцій, ефективності викорис­тання ресурсів. В теперішньому часі оцінюється стан об'єктів при перевірці основних засобів, запасів і витрат, грошових коштів, розрахунків та інших активів, коли робляться висновки про реальний стан обліку, планування, но­рмування. Оцінка майбутнього стану - результат аудиторського дослідження, пов'язаного з перспективним аналізом різних сторін діяльності підприємства.

Характер оцінки стану підприємства. За цією ознакою виділяються об'єкти, стан яких оцінюється на підставі:

• якісних і кількісних оцінок;

• тільки якісних оцінок;

• тільки кількісних оцінок.

До об'єктів першої групи відносяться господарські процеси на підпри­ємстві. Об'єкти другої групи - це об'єкти, які не можуть бути оцінені кількіс­но, тому що така оцінка суперечить їх внутрішньому змісту. До таких об'єк­тів відносяться: організаційні форми, методи і функції управління. До третьої групи відносяться об'єкти, які не можуть мати в практиці інших оцінок, окрім кількісних. Це ресурси і економічні результати діяльності підприємств.

Термін знаходження об'єктів в полі зору аудиту. Можна виділити такі групи об'єктів:

• об'єкти, які постійно знаходяться в полі аудиторського впливу;

• об'єкти, по яких виконується періодична аудиторська оцінка;

• об'єкти, по яких виконуються разові аудиторські оцінки.

До об'єктів першої групи відносяться господарські процеси, деякі фун­кції управління. Аудиторський вплив виражається в постійному консульту­ванні підприємства аудиторською фірмою. До об'єктів періодичної аудитор­ської оцінки відносяться ресурси, економічні результати діяльності. Підтвер­дження достовірності бухгалтерської звітності, аналіз фінансового стану, оцінка вартості майна - ці напрямки аудиторської діяльності не постійні для підприємства. До об'єктів, які вимагають разової оцінки, відносяться: органі­заційні форми, методи, функції управління.

Відношення об'єктів до різних видів аудиту. За цією ознакою слід виді­ляти об'єкти внутрішнього й зовнішнього аудиту. При цьому треба визнати, що між об'єктами внутрішнього й зовнішнього аудиту немає істотної різниці. Слід пам'ятати, що в межах внутрішнього аудиту знаходяться абсолютно всі види об'єктів, наведені в класифікації за цією ознакою. При особливих обста­винах вони можуть бути об'єктами зовнішнього аудиту.

Запитання для самоконтролю

1. Як визначає аудиторську діяльність чинне законодавство України?

2. Кім здійснюється організаційне забезпечення аудиту?

3. Що входить до методологічного забезпечення аудиту й хто його ро­зробляє?

4. У яких формах можуть надаватися аудиторські послуги?

5. Що розуміють під об'єктом аудиторської діяльності?

6. Назвіть основні групи об'єктів аудиту?

7. Як класифікують об' єкти аудиту за складністю?

8. Як класифікують об'єкти аудиту за відношенням до сфери діяльнос­ті?

9. Як класифікують об' єкти аудиту за їх зв'язком з часом?

10. Як класифікують об' єкти аудиту за характером оцінки?

11. Як класифікують об'єкти аудиту за терміном знаходження в полі зо­ру аудиту?

12. Як класифікують об' єкти аудиту за відношенням до різних видів ау­диту?

2.2. Організація аудиторської фірми

Основні питання

а Аудиторська фірма

0 Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

а Сертифікація аудиторів України

а Удосконалення професійних знань аудиторів України

а Права, обов'язки й відповідальність аудиторів та аудиторських

фірм

Глосарій термінів за темою

Аудиторська фірма - це організація, яка включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності - офіційний реєстр ауди­торських фірм і аудиторів - суб'єктів підприємницької діяльності з видачею відповідного свідоцтва, які зареєстрували свою аудиторську діяльність в ор­ганах державної влади згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність».

Сертифікат - офіційний документ, який засвідчує право фізичної осо­бини на здійснення аудиту підприємств та господарських товариств (серія "А"), банків (серія "Б") на території України.

Аудиторська фірма

Аудиторські фірми залежно від участі в них аудиторів різних країн мо­жна поділити на національні, в яких працюють тільки аудитори України і мі­жнародні спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн (наприклад, аудиторська фірма "Ернст енд Янг Україна"). Діяльність незале­жних аудиторських фірм державному управлінню не підлягає.

За законом аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Для здійснення аудиту в аудиторській фірмі повинен бути мінімум один аудитор, який має кваліфікаційний сертифікат. Останній видається на 5 років особам, які мають стаж роботи аудитором, бухгалтером, економістом, юристом не менше 3 років і склали кваліфікаційний іспит. Керівником ауди­торської фірми може бути тільки аудитор.

Питання, пов'язані з підготовкою, роботою й професійним захистом аудиторів, регулюють Аудиторська палата України і Спілка аудиторів Украї­ни.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію фахівців, які за­ймаються аудиторською діяльністю, затверджує норми аудиторської діяльно­сті, веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм. Вона функціонує як незалеж­ний самостійний орган на засадах самоврядування. Члени палати працюютьна суспільних засадах.

Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

Аудитори й аудиторські фірми мають бути зареєстровані в Аудиторсь­кій палаті України. Реєстрація аудиторів і аудиторських фірм здійснюється шляхом включення їх до загальнодержавного реєстру аудиторських фірм і аудиторів - суб'єктів підприємницької діяльності. Підтвердженням включен­ня до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності є свідоцтво, яке має встанов­лену АПУ форму й дійсне протягом 5 років.

Реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які одноосібно надають ауди­торські послуги, - це офіційний загальнодержавний реєстр аудиторських фірм і аудиторів - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстрували свою аудиторську діяльність згідно з вимогами Закону України "Про ауди­торську діяльність".

Ведення Реєстру за Законом України "Про аудиторську діяльність" по­кладено на Аудиторську палату України.

Про суб'єктів аудиторської діяльності до Реєстру вносяться такі дані:

- назва аудиторської фірми (ПІБ для аудитора - суб'єкта підприємниць­кої діяльності);

- ідентифікаційний код/номер суб'єкта аудиторської діяльності;

- дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва);

- адреси фактичного місця розташування, номери контактних телефо­нів, факсу, електронної пошти;

- організаційно-правова форма;

- форма власності;

- інформація про державну реєстрацію;

- інформація про засновників (для аудиторів - ПІБ, серія, номери сер­тифікатів та дата їх отримання, ідентифікаційний номер, адреси; для юриди­чних осіб - назва, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

- посада та ПІБ керівника аудиторської фірми, серія, номер та дата ви­дачі сертифіката;

- кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з зазначенням серії та номерів сертифікатів;

- наявність і місце розташування філій або представництв чи відділень, дочірніх підприємств, кількість працюючих у них сертифікованих аудиторів із зазначенням серії та номерів їх сертифікатів.

Реєстр ведеться в розрізі кожного легалізованого суб'єкта аудиторської діяльності з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). До Реєстру включаються суб'єкти аудиторської діяльності: 1. Аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність згідно з чин­ним законодавством України й відповідають вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", а саме:

- юридична особа пройшла державну реєстрацію як аудиторська фір­ма;

- установчими документами аудиторської фірми передбачено виключ­но аудиторську діяльність;

- загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудитор­ської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30 від­сотків;

- директором аудиторської фірми є сертифікований аудитор.

2. Аудитори, зареєстровані відповідно до чинного законодавства як фі­зичні особини - підприємці й мають чинний сертифікат аудитора.

Витрати на ведення Реєстру та його легалізацію компенсуються за ра­хунок суб'єктів аудиторської діяльності, що подають документи на внесення їх до Реєстру, в розмірах, які визначає Аудиторська палата України.

Страницы:

Похожие статьи

- Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів – Фатєев В М

- Аеродинамічній розрахунок систем вентиляції – Пранцуз О С

- Автотранспортна експертиза – Ашеров А Т

- Автоматизоване проектування електромеханічних систем – Бабічева О Ф

- Автоматизація технологічних процесів – Бабічева О Ф, Єсаулов С М

Источник: http://www.vuzllib.su/articles/62-%D0%90%D1%83%D0%...

  • Дата: 05.08.2015, 06:05 |
  • Автор: AlphachickenWc3 |
  • Заглянуло: 2292 |
  • Высказались: (7) |